4  فعاليت هاي اجتماع محور

فعاليت هاي اجتماع محور

محله امام حسن عسكري
جنبش سلامت و مهدسبز
تهیه کیسه های پارچه ای : خانه مراقبت مادران
فعالیت های انجمن دوستداران کودک کرمان در شرایط کرو